contact supportTelefon: +36-30/843-2593, +36-70/771-9955, +36-30/870-7934

Ferro Flex

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
Az Ferro-Flex Tóti-Agro Kft. által forgalmazott mezőgazdasági gép, eszköz értékesítésével kapcsolatban.
Általános rendelkezések
Szerződő felek megállapítják, hogy a Ferro-Flex Tóti-Agro Kft. mezőgazdasági gépek és eszközök kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az Ferro-Flex Tóti-Agro Kft. - továbbiakban Eladó - az általa forgalmazott mezőgazdasági gépek/eszközök – továbbiakban termék - értékesítése kapcsán kerül a Vevővel jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben - továbbiakban ÁSZF- írtakat kölcsönösen elfogadják és e szerint járnak el.
Szerződő felek jelen ÁSZF-ben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán megkötött Szállítási (Adás-vételi) Szerződésen - továbbiakban: Szállítási Szerződés- alapul. Ezen szerződés, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek.
Vevő az adott jogügylet kapcsán készült Szállítási Szerződés szerinti specifikációjú mezőgazdasági terméket az Eladótól megvásárolja, az Eladó pedig ezen mezőgazdasági terméket a Vevő részére eladja.
A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által a Vevő részére értékesített új termék gyártási éve a Szállítási Szerződés aláírása événél korábbi is lehet.
A Felek között az adásvételi jogügylet (Szállítási Szerződés) csak írásban jöhet létre.
I. Szállítási feltételek
1. A várható szállítási határidőt a felek a Szállítási (Adás-vételi) Szerződésben kötelesek rögzíteni.
2. A várható szállítási határidő a Szállítási Szerződés 9. pontjában írtak szerint tájékoztató jellegű. A szállítási késedelméből eredő, a Vevőt ért esetleges következményi károkért és az elmaradt vagyoni előnyért az Eladó nem vonható felelősségre, melyet a Vevő a Szállítási Szerződés aláírásával elfogad.
3. Amennyiben a Vevő és az Eladó így állapodnak meg, az Eladó a megrendelt terméket a Vevő által megjelölt telephelyre szállítja, ebben az esetben a Vevő saját költségére, maga köteles gondoskodni azoknak a feltételeknek a biztosításáról ( daru, targonca) amely az adott termék szállítóeszközről történő biztonságos lerakodásához szükséges. A kárveszélyviselés a terméket szállító gépjárműnek a Vevő által megjelölt telephelyre történő megérkezésével száll át a Vevőre. Ebben az esetben a minőségi és mennyiségi átvétel helye a Vevő által megjelölt telephely. Amennyiben az átadás helye felek megállapodása alapján a gyártó telephelye, úgy a közvetlenül a gyártótól történő vevői átvétel során a Vevő felel a dolog minőségi és mennyiségi átvételéért és a gyártótól történő átvétel időpontjától kezdődően viseli a kárveszélyt.
4. A szerződés fennállása alatt a Vevő köteles az által megadott adatokban történő változásokat az Eladónak személyesen vagy írásban a változás bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, így az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért az Eladó felelősséget nem vállal.
5. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és betanításról szóló nyilatkozatot felek írásban rögzítik.
6. Az Eladó megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, ha még a szállítást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az Európai Uniós, illetve a Magyar Kereskedelmi jogszabályokat, valamint a gyártóval kötött megállapodását.
II. Vételár
1. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező termék vételárát a Szállítási Szerződésben rögzítik. A jogügyletet felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF, EUR, stb.) kötik, a termék vételárat nettó összegben határozzák meg, melyet a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ÁFA növel.
2. Amennyiben a Vevő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja fizetni, úgy a forintban fizetendő ár megállapítása során a felek az importszámla kiegyenlítésének napján érvényes MNB deviza közép árfolyamot fogadják el az elszámolás alapjául. A műszaki vizsgáztatás és a forgalomba helyezés költségét a termék vételárán felül a Vevő viseli.
3. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljesítés kapcsán előleget fizet és a teljesítés meghiúsulna, és ezért Őt terheli a felelősség, akkor az átvett előleget az Eladó a következő tételek levonása után fizeti vissza:
§ Az Eladó a kiadott előlegszámlákkal kapcsolatosan felmerült adóterhe után havi 2%-os mértékű kamatot számít fel,
§ Az Eladó előleg teljes összegének 3%-át, kezelési költség címén érvényesíti,
§ Az Eladó levonásba helyezi az ügylettel kapcsolatosan esetlegesen felmerült egyéb költségeit és kárát is.
4. Amennyiben az adott megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül megfizetésre, úgy felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Az esetlegesen beszámított termék ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását követően vehető figyelembe.
5. A foglaló, illetve az azon felüli előlegek befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat +6 %-kal növelt mértékű késedelmi kamatot számol fel.
6. A foglaló befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem lehet. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére. Ezen esetben a II.3. pontban írt költségek külön felhívás nélkül az Eladót megilletik. Ugyanez érvényes akkor is, ha a szerződés teljesítése a Vevő érdekkörébe eső okból, vagy a Vevő szerződésszegése miatt az Eladó által megjelölt átadási időpontig meghiúsul. A Vevő fenti esetekben az Eladó foglalót meghaladó kárát is köteles megtéríteni. Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket az Eladó teljesítési készségéről történt értesítését követő 8 napon belül nem veszi át, akkor az Eladó jogosult a szerződéstől a foglaló és a kárigénye érvényesítése mellett elállni.
7. A termék bruttó vételára tartalmazza a vám (amennyiben felmerül) és az ÁFA összegét. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, az aktuális forgalmazói körülményeknek, valamint a Vevő és az Eladó áregyeztetésének függvényében alakul ki, emiatt nem zárható ki annak lehetősége, hogy a Vevővel meghatározott vételártól akár kedvezményesebben is forgalomba kerülhet a hasonló vagy azonos típusú termék. Ebből adódóan Vevő az Eladóval szemben igényt semmilyen jogcímén nem érvényesíthet.
8. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban tehető. Alapos kifogás esetén az Eladó a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.
9. Az Eladó fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártási árváltozás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.). Vevő tudomásul veszi a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát.
10. A termék tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg száll át a Vevőre.
III. Teljesítési feltételek
1. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén az Eladó jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.
2. Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és elszámolásnak van helye. A felek kötelesek fennálló tartozásukat az elszámolás napját követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.
3. Az Eladó jogosult arra, hogy a Vevőnek az Eladóval szembeni, bármely jogcímen fennálló követelését esedékességkor az egyébként vele szemben az Eladó javára fennálló követelésbe beszámítsa.
IV. Felek együttműködési kötelezettsége
1. Az Eladó az általa forgalmazott mezőgazdasági termékek esetében -amennyiben a Vevő igényli-, vállalja, hogy a Vevő által megvásárolt termék kezelői kioktatását a Vevő telephelyén történő átadás esetén a Vevő telephelyén, a Vevő saját telephelyén történő átadás esetén a Vevő saját telephelyén elvégzi. Ennek keretében az Eladó a Vevő által kijelölt személynek a terméj „H a s z n á l a t i ú t m u t a t ó” szerinti kezeléséhez segítséget nyújt külön térítés nélkül. Vevő a fentiek szerinti igényét legalább 3 nappal a kért átadási/szállítási időpont előtt írásban köteles jelezni az Eladó felé. Vevő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt termék későbbi kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából, karbantartási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért az Eladót semminemű felelősség nem terheli.
2. Az Eladó tájékoztatást ad Vevőnek az adásvétel tárgyát képező termék műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját gazdálkodási körülményei és szokásai ismeretében maga választja ki az adott terméket, így az Eladó nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges erőgép-munkagép kapcsolat létrehozásáért.
3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.
V. Garancia, szavatossági jog
1. Az Eladó ugyanolyan mértékű jótállást biztosít a termékre, amilyen mértékű jótállást annak gyártója biztosít. A jótállási nyilatkozatot, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új mezőgazdasági termék szervizkönyve tartalmazza. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó, vagy a tartozékot szállító partner (pl. munkahenger, stb.) garanciális kötelezettsége esetén az Eladó a Vevővel szemben fennálló garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító az Eladó felé teljesít.
2. Felek megállapodása alapján, azon termékek esetén, ahol a gyártó nyilatkozik a garanciális és szavatossági jogok átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

VI. Egyéb rendelkezések
1. A vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a szerződésben szereplő személyes adatait az Eladó nyilvántartásában feldolgozza, marketing- és reklámcélra felhasználhassa, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse.
2. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.
3. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.
4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében – saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon. Az Eladó továbbá fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához igazodva egyoldalúan módosítsa. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles a szerződő partnert írásban értesíteni. Amennyiben Vevő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre.
5. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére a pertárgy értékétől függően a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Kaposvári Járásbíróság, illetve a törvényszékek hatáskörébe tartozó ügyekben a Kaposvári Törvényszék illetékességét kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. április 1. napjától lépnek hatályba.

×

TOP